О пројекту

Нова партнерства и могућности за иновативне и одрживе приступе социјалној интеграцији и интеграцији на тржиште рада рањивих група

Пројекат у бројкама:

0%
Вредност пројекта
0
Грант
$0
Учешће конзорцијума
0
Трајање пројекта

Општи циљ пројекта:

Допринети побољшању ситуације рањивих група у Републици Србији, њиховој бољој запошљивости и интеграцији у друштво.

Специфични циљ пројекта:

Смањити препреке притупу социјалним услугама и приступу тржишту рада најрањивијим категоријама становништва, кроз интегративни и иновативни приступ путем нових партнерстава.

Ово ће бити урађено тестирањем иновативних приступа и прикупљањем чврстих података/доказа, кроз подршку корисницима новчане социјалне помоћи у Републици Србији у циљу смањења препрека социјалној интеграцији и интеграцији на тржиште рада, као и новим партнерствима између власти/креатора политике, невладиних организација и предузећа. Кроз приступ услугама које ће им омогућити да се интегришу на тржиште рада, пројекат ће омогућити онима у најугроженијим ситуацијама да стекну довољна средства и адекватан приход за достојанствен живот, чиме ће се испунити захтеви Европског стуба социјалних права (14. стуб).

Очекивани резултати:

Мере

Идентификоване и тестиране ефикасне мере подршке за незапослена лица из осетљивих група, на основу прикупљања података и размене добре праксе са колегама из ЕаСИ земаља

Приступ

Побољшан приступ најугроженијих група тржишту рада, применом специфичног активационог микса и пружањем специфичних мера индивидуализоване подршке

Активација

Повећана активација и запошљавање најугроженијих група

Стратегија

Развијена стратегија за репликацију модела и проширење, укључујући развијене предлоге за унапређење политике

Сарадња

Побољшано коришћење постојећих мера јавне подршке у области запошљавања и социјалне заштите, као и мера за унапређење међусекторске сарадње на локалном нивоу.

Ниво

Успостављени нови механизми за интегративни приступ за подршку рањивим групама на националном и локалном нивоу

Координација

Побољшана координација између актера у социјалној заштити, запошљавању и другим релевантним областима.

Партнери