Партнери

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима и органима јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, јавним агенцијама и јавним службама; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање и заштиту права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу с међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада и безбедности и здравља на раду; систем социјалне заштите; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен-обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: запошљавање у земљи и иностранству; упућивање незапослених грађана на рад у иностранство; праћење стања и кретања на тржишту рада у земљи и иностранству; евиденције у области запошљавања; унапређење и подстицање запошљавања; стратегију, програм и мере активне и пасивне политике запошљавања; запошљавање особа са инвалидитетом и других лица која се теже запошљавају; развој и обезбеђивање социјалног запошљавања и социјалног предузетништва; вишак запослених; остваривање права по основу осигурања за случај незапослености, других права незапослених лица и вишка запослених; припрему националног стандарда квалификација и предлагање мера за унапређење система образовања одраслих; предлагање и праћење спровођења стратегија у области миграција на тржишту рада; учествовање у закључивању уговора о запошљавању са иностраним послодавцима и других уговора у вези запошљавања, као и друге послове одређене законом. Инспекторат за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду који се односе на: редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца, као и друге послове одређене законом.

Ипсос Стратеџик Маркетинг (ИСМ)

Ипсос Стратеџик Маркетинг (ИСМ) је највећа компанија у области истраживања тржишта и јавног мњења у региону, имајући у виду како број реализованих пројеката, тако и број клијената. У погледу дизајна истраживања, прикупљања, обраде и анализе података, наши стручњаци следе највише професионалне стандарде ЕСОМАР-а (Европско друштво за истраживање маркетинга и јавног мњења) и ИСИ-ја (Међународни статистички институт). Kао део Ипсоса, ИСМ пружа и дели глобално искуство широког спектра истраживачких тема и методологија које се користе у 89 земаља у Европи, Сједињеним Државама и Kанади.

Центар за социјалну политику (ЦСП)

Центар за социјалну политику (ЦСП) је независна истраживачка организација, посвећена унапређењу јавних политика, чији је циљ подстицање инклузивног раста, стварање кохезивног друштва и ефикасне и делотворне државе благостања.
ЦСП утиче на процесе креирања и стварања јавних политика кроз независна и иновативна истраживања која су усмерена на решавање кључних социјалних питања у друштву. ЦСП организује и обуке ради унапређења знања и вештина различитих актера из сфере социјалне заштите, као и јавне расправе, које додатно унапређују процес дефинисања политика.
Мисија ЦСП-а је да спроводи високо квалитетна, независна истраживања из области социјалне политике, и да на основу резултата истраживања предлаже одрживе опције за све који се баве креирањем и спровођењем политика на локалном и националном нивоу, са циљем унапређивања квалитета живота најугроженијих (деце, младих, старијих, особа са инвалидитетом, Рома, жена , избеглица и расељених лица, и др). Наш циљ је да постанемо кључни ресурс цивилног друштва за унапређење социјалне политике у Србији и региону Западног Балкана.
Области деловања ЦСП-а су смањење сиромаштва и социјално укључивање, социјална и дечија заштита, пензијски систем, дуготрајна нега и услуге социјалне заштите, као и мултисекторске иницијативе које се проширују и на здравствену заштиту, образовање и запошљавање. ЦСП прати и примену концепта доброг управљања који је од значаја за ефикасно спровођење политика и управљање јавним ресурсима.

Национална служба за запошљавање

Током свог првог века постојања, Национална служба за запошљавање је прерасла у модеран јавни сервис који пружа бесплатне услуге незапосленим лицима и послодавцима у Републици Србији. Као носилац свих права, обавеза и одговорности у области запошљавања, НСЗ је главни носилац и реализатор активних мера тржишта рада и својим клијентима нуди низ програма подршке, како финансијских тако и нефинансијских, са циљем унапређењa положаја незапослених лица на тржишту рада и пружањa подршкe и помоћи развоју и унапређењу људског капитала и ефикасном и ефективном посредовању између свих актера на тржишту рада, а све у сврху повећања запошљивости и запошљавања као крајњег циља. Област активности НСЗ обухвата: информисање о могућностима и условима запошљавања; посредовање у земљи и иностранству; спровођење мера активне политике запошљавања (саветовање о професионалној оријентацији и планирању каријере, додатно образовање и обукe, подстицаји за запошљавање, јавни радови и другe); остваривање права из осигурања за случај незапослености; вођење евиденције из области запошљавања у складу са Законом. Са своје 34 филијале, 21 службом и више од 120 испостава у свим окрузима у Републици Србији, НСЗ омогућава приступ и равноправан третман свим корисницима широм земље. Као водећа институција у области запошљавања, НСЗ настоји да допринесе развоју тржишта рада у Републици Србији, које ће омогућити приступ запошљавању под једнаким условима за све, због чега су сви напори усмерени на стварање инклузивног тржишта рада које карактерише пуна и продуктивна запосленост. Стога, Национална служба за запошљавање представља поузданог партнера и институцију отворену за сваки вид сарадње у циљу побољшања положаја незапослених лица на тржишту рада и смањења незапослености у Републици Србији.

Црвени крст

Црвени крст Србије је хуманитарна, независна и добровољна организација и једино национално друштво у Републици Србији основано 1876. године. Црвени крст Србије је члан Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и саставни део Међународног покрета Црвеног крста/Црвеног полумесеца. Црвени крст Србије је помоћни орган јавне власти у хуманитарној области. У остваривању својих циљева и задатака, Црвени крст Србије врши јавна овлашћења дата Законом и обавља послове од јавног интереса. Мисија Црвеног крста Србије је ублажавање страдања људи са задатком пружања помоћи угроженим лицима у време оружаних сукоба, елементарних непогода, еколошких катастрофа и других ванредних ситуација, спасавања угрожених живота и здравља људи, ширења знања о међународног хуманитарног права, радећи на превенцији и едукацији грађана у сектору здравства и социјалне заштите, промовисању хуманитарних вредности друштва и, у стању потребе, пружању социјалне заштите и помоћи. Црвени крст Србије помаже свима без икакве директне или индиректне дискриминације на основу расе, боје коже, пола, националности, порекла, места рођења, верских уверења, политичких ставова, економског статуса, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

Црвени крст Србије чине две покрајинске организације Црвеног крста и 184 подружнице у градовима и општинама. Програмске активности Црвеног крста Србије одвијају се захваљујући ангажовању бројних волонтера које координира мали број запослених у мрежи Црвеног крста Србије. Организације Црвеног крста у три града у Србији и то Црвени крст Београд, Црвени крст Нови Сад и Црвени крст Ниш партнери су у реализацији Пројекта НОВА.

Институт Републике Словеније за социјалну заштиту

Институт Републике Словеније за социјалну заштиту основан је 1996. године са циљем стварања и одржавања сталне информационе подршке Министарству надлежном за социјалну заштиту, која служи као помоц́ у формулисању мера националне политике социјалне заштите. Својим истраживачким и аналитичким радом пружа стручну подршку развоју социјалне политике, са акцентом на прац́ењу положаја рањивих група становништва. Институт такође учествује у разним домац́им и међународним пројектима и припрема међународне и домац́е стручне скупове. Од 2022. године је у Институту формирано и стручно одељење за област персоналне асистенције, чија је сврха организација обуке из ове области, развој инструмента за процену потреба и задаци стручног тела у процесу остваривања права на персоналну асистенцију.